top of page
คำถามที่พบบ่อย
 • ขอราคากล่องขนาด 10 x 10 x 10 cm (หรือขนาดใดๆก็ตาม มาประโยคเดียว)
  ทางบริษัทจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มจากคุณลูกค้า กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา (ในกรณีที่ไม่ทราบสเป็คบางอย่างจริงๆ สามารถส่งตัวอย่างเข้ามาที่บริษัทหรือให้ทางเราเข้าไปนำตัวอย่างกลับมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้หลังประเมินราคาทางบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างคืนให้) 1. ประเภทกระดาษ 2. ความหนาของกระดาษ หรือ แกรมกระดาษ 3. ขนาดกล่อง หรือ ขนาดตอนกางกล่องออก (ถ้าทราบ) 4. พิมพ์กี่สี 5. พิมพ์กี่ด้าน 6. มีเคลือบหรือไม่ 7. จำนวน หรือ เรตราคาที่ต้องการให้ประเมินราคา ***สเป็คข้างต้นเป็นสเป็คของกล่อง หากเป็นสินค้าอื่น กรุณาระบุรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขอราคากล่องแบบพิมพ์ 1 สี และ 4 สี แต่ละแบบขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ แต่ละแบบขอราคาแบบ 300 แกรม กับ 400 แกรม จำนวน 1,000 / 2,000 / 3,000 (จำนวนหลายสเป็ค)"
  ทางบริษัทรบกวนขอสเป็คแบบที่คิดจะทำจริงๆ หากเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้นจะทำให้คุณลูกค้าได้ราคาช้าเพราะราคาที่ต้องประเมินมีทั้งหมด 24 ตัว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกเทียบราคาได้ไม่เกิน 6 ตัวเพื่อให้ได้ราคาที่เร็วขึ้นและไม่เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายเช่น: คุณลูกค้า A: ขอราคาแบบ 1 สี และ 4 สี จำนวนแบบละ 1,000 / 3,000 / 5,000 (ราคาทั้งหมด 6 ตัว) คุณลูกค้า B: ขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ จำนวน 5,000 / 10,000 (ราคาทั้งหมด 4 ตัว) คุณลูกค้า C: ขอราคาแบบ 300 แกรม และ 400 แกรม จำนวน 30,000 (ราคาทั้งหมด 2 ตัว)
 • ขอราคากล่องขนาด 10 x 10 x 10 cm (หรือขนาดใดๆก็ตาม มาประโยคเดียว)
  ทางบริษัทจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มจากคุณลูกค้า กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา (ในกรณีที่ไม่ทราบสเป็คบางอย่างจริงๆ สามารถส่งตัวอย่างเข้ามาที่บริษัทหรือให้ทางเราเข้าไปนำตัวอย่างกลับมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้หลังประเมินราคาทางบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างคืนให้) 1. ประเภทกระดาษ 2. ความหนาของกระดาษ หรือ แกรมกระดาษ 3. ขนาดกล่อง หรือ ขนาดตอนกางกล่องออก (ถ้าทราบ) 4. พิมพ์กี่สี 5. พิมพ์กี่ด้าน 6. มีเคลือบหรือไม่ 7. จำนวน หรือ เรตราคาที่ต้องการให้ประเมินราคา ***สเป็คข้างต้นเป็นสเป็คของกล่อง หากเป็นสินค้าอื่น กรุณาระบุรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขอราคากล่องแบบพิมพ์ 1 สี และ 4 สี แต่ละแบบขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ แต่ละแบบขอราคาแบบ 300 แกรม กับ 400 แกรม จำนวน 1,000 / 2,000 / 3,000 (จำนวนหลายสเป็ค)"
  ทางบริษัทรบกวนขอสเป็คแบบที่คิดจะทำจริงๆ หากเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้นจะทำให้คุณลูกค้าได้ราคาช้าเพราะราคาที่ต้องประเมินมีทั้งหมด 24 ตัว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกเทียบราคาได้ไม่เกิน 6 ตัวเพื่อให้ได้ราคาที่เร็วขึ้นและไม่เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายเช่น: คุณลูกค้า A: ขอราคาแบบ 1 สี และ 4 สี จำนวนแบบละ 1,000 / 3,000 / 5,000 (ราคาทั้งหมด 6 ตัว) คุณลูกค้า B: ขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ จำนวน 5,000 / 10,000 (ราคาทั้งหมด 4 ตัว) คุณลูกค้า C: ขอราคาแบบ 300 แกรม และ 400 แกรม จำนวน 30,000 (ราคาทั้งหมด 2 ตัว)
 • ขอราคากล่องขนาด 10 x 10 x 10 cm (หรือขนาดใดๆก็ตาม มาประโยคเดียว)
  ทางบริษัทจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มจากคุณลูกค้า กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา (ในกรณีที่ไม่ทราบสเป็คบางอย่างจริงๆ สามารถส่งตัวอย่างเข้ามาที่บริษัทหรือให้ทางเราเข้าไปนำตัวอย่างกลับมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้หลังประเมินราคาทางบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างคืนให้) 1. ประเภทกระดาษ 2. ความหนาของกระดาษ หรือ แกรมกระดาษ 3. ขนาดกล่อง หรือ ขนาดตอนกางกล่องออก (ถ้าทราบ) 4. พิมพ์กี่สี 5. พิมพ์กี่ด้าน 6. มีเคลือบหรือไม่ 7. จำนวน หรือ เรตราคาที่ต้องการให้ประเมินราคา ***สเป็คข้างต้นเป็นสเป็คของกล่อง หากเป็นสินค้าอื่น กรุณาระบุรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขอราคากล่องแบบพิมพ์ 1 สี และ 4 สี แต่ละแบบขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ แต่ละแบบขอราคาแบบ 300 แกรม กับ 400 แกรม จำนวน 1,000 / 2,000 / 3,000 (จำนวนหลายสเป็ค)"
  ทางบริษัทรบกวนขอสเป็คแบบที่คิดจะทำจริงๆ หากเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้นจะทำให้คุณลูกค้าได้ราคาช้าเพราะราคาที่ต้องประเมินมีทั้งหมด 24 ตัว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกเทียบราคาได้ไม่เกิน 6 ตัวเพื่อให้ได้ราคาที่เร็วขึ้นและไม่เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายเช่น: คุณลูกค้า A: ขอราคาแบบ 1 สี และ 4 สี จำนวนแบบละ 1,000 / 3,000 / 5,000 (ราคาทั้งหมด 6 ตัว) คุณลูกค้า B: ขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ จำนวน 5,000 / 10,000 (ราคาทั้งหมด 4 ตัว) คุณลูกค้า C: ขอราคาแบบ 300 แกรม และ 400 แกรม จำนวน 30,000 (ราคาทั้งหมด 2 ตัว)
 • ขอราคากล่องขนาด 10 x 10 x 10 cm (หรือขนาดใดๆก็ตาม มาประโยคเดียว)
  ทางบริษัทจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มจากคุณลูกค้า กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา (ในกรณีที่ไม่ทราบสเป็คบางอย่างจริงๆ สามารถส่งตัวอย่างเข้ามาที่บริษัทหรือให้ทางเราเข้าไปนำตัวอย่างกลับมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้หลังประเมินราคาทางบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างคืนให้) 1. ประเภทกระดาษ 2. ความหนาของกระดาษ หรือ แกรมกระดาษ 3. ขนาดกล่อง หรือ ขนาดตอนกางกล่องออก (ถ้าทราบ) 4. พิมพ์กี่สี 5. พิมพ์กี่ด้าน 6. มีเคลือบหรือไม่ 7. จำนวน หรือ เรตราคาที่ต้องการให้ประเมินราคา ***สเป็คข้างต้นเป็นสเป็คของกล่อง หากเป็นสินค้าอื่น กรุณาระบุรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขอราคากล่องแบบพิมพ์ 1 สี และ 4 สี แต่ละแบบขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ แต่ละแบบขอราคาแบบ 300 แกรม กับ 400 แกรม จำนวน 1,000 / 2,000 / 3,000 (จำนวนหลายสเป็ค)"
  ทางบริษัทรบกวนขอสเป็คแบบที่คิดจะทำจริงๆ หากเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้นจะทำให้คุณลูกค้าได้ราคาช้าเพราะราคาที่ต้องประเมินมีทั้งหมด 24 ตัว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกเทียบราคาได้ไม่เกิน 6 ตัวเพื่อให้ได้ราคาที่เร็วขึ้นและไม่เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายเช่น: คุณลูกค้า A: ขอราคาแบบ 1 สี และ 4 สี จำนวนแบบละ 1,000 / 3,000 / 5,000 (ราคาทั้งหมด 6 ตัว) คุณลูกค้า B: ขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ จำนวน 5,000 / 10,000 (ราคาทั้งหมด 4 ตัว) คุณลูกค้า C: ขอราคาแบบ 300 แกรม และ 400 แกรม จำนวน 30,000 (ราคาทั้งหมด 2 ตัว)
 • ขอราคากล่องขนาด 10 x 10 x 10 cm (หรือขนาดใดๆก็ตาม มาประโยคเดียว)
  ทางบริษัทจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มจากคุณลูกค้า กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา (ในกรณีที่ไม่ทราบสเป็คบางอย่างจริงๆ สามารถส่งตัวอย่างเข้ามาที่บริษัทหรือให้ทางเราเข้าไปนำตัวอย่างกลับมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้หลังประเมินราคาทางบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างคืนให้) 1. ประเภทกระดาษ 2. ความหนาของกระดาษ หรือ แกรมกระดาษ 3. ขนาดกล่อง หรือ ขนาดตอนกางกล่องออก (ถ้าทราบ) 4. พิมพ์กี่สี 5. พิมพ์กี่ด้าน 6. มีเคลือบหรือไม่ 7. จำนวน หรือ เรตราคาที่ต้องการให้ประเมินราคา ***สเป็คข้างต้นเป็นสเป็คของกล่อง หากเป็นสินค้าอื่น กรุณาระบุรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขอราคากล่องแบบพิมพ์ 1 สี และ 4 สี แต่ละแบบขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ แต่ละแบบขอราคาแบบ 300 แกรม กับ 400 แกรม จำนวน 1,000 / 2,000 / 3,000 (จำนวนหลายสเป็ค)"
  ทางบริษัทรบกวนขอสเป็คแบบที่คิดจะทำจริงๆ หากเป็นเหมือนตัวอย่างข้างต้นจะทำให้คุณลูกค้าได้ราคาช้าเพราะราคาที่ต้องประเมินมีทั้งหมด 24 ตัว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทแนะนำให้คุณลูกค้าเลือกเทียบราคาได้ไม่เกิน 6 ตัวเพื่อให้ได้ราคาที่เร็วขึ้นและไม่เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายเช่น: คุณลูกค้า A: ขอราคาแบบ 1 สี และ 4 สี จำนวนแบบละ 1,000 / 3,000 / 5,000 (ราคาทั้งหมด 6 ตัว) คุณลูกค้า B: ขอราคาแบบเคลือบ / ไม่เคลือบ จำนวน 5,000 / 10,000 (ราคาทั้งหมด 4 ตัว) คุณลูกค้า C: ขอราคาแบบ 300 แกรม และ 400 แกรม จำนวน 30,000 (ราคาทั้งหมด 2 ตัว)
bottom of page